Menu

Vedtægter 

1               Foreningens navn:

1.Kousted Borgerforening.


§2                  Foreningens formål


         1.   at varetage borgerne i Kousted by og omegns interesse.


         2.   at afholde festlige og kultureelle arrangementer for foreningens medlemmer og disses familie.

 

3.  at arbejde for alt hvad, der kan medvirke til at udbygge og fastholde sammenholdet blandt borgerne.

 

§3                  Medlemmerne

        1.  Som medlem kan optages alle borgere i og med tilknytning til Kousted.

       2.  Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem, som udleverer en indmeldeblanket, som efterfølgende skal afleveres til den fører medlemslisten, hvorefter medlemskort udleveres.

         3.   Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør tilknytning for optagelse af medlemmer.

 

§4                  Kontingent

 

1.   Der betales et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

2.   Kontingent betales senest 1. april .

3.   Medlemmer kan slettes ved restance og ikke indmeldes på ny før restancen er betalt


§5                  Generalforsamling

1.   Generalforsamlingen afholdes hvert år i april kvartal.

2.   Generalforsamling er højeste myndighed og alle beslutninger tages ved stemmeflertal.

3.   Undtaget herfra er opløsning af foreningen samt salg af foreningens aktiver.

4.  Der indkaldes med 14 dages varsel ved opslag og i husstandsomdelt avis med dagsorden.

5.   Hver husstand har en stemme. 


§6      Vedtægtsændringer

1.   Borgerforeningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling når forslag herom er anmeldt på generalforsamlingens dagsorden, og forslaget er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

2.   Såfremt et forslag får flertal , men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslagsstilleren genfremstille sit forslag på en ny generalforsamling tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første .På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal. 

§7     Ekstraordinær generalforsamling
1.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt forslag herom eller bestyrelsen finder det nødvendigt.
2.   Der indkaldes med 14 dages varsel senest 10 dage efter den fremsatte anmodning med angivelse af dagsordenspunkt. 

§8       Bestyrelsen

1.Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 som vælges af generalforsamlingen ved skriftlig afstemning.

2.Der vælges ligeledes to suppleanter samt to revisorer

3.Valgene gælder for to år af gangen. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år to.

4.Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5.Bestyrelsen er ulønnet men nødvendige udgifter til møder og foreningen drift afholdes af kassen..

6.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen heriblandt formand eller næstformand er tilstede.

7.Bestyrelsen bemyndiges til at drive, vedligeholde og udleje bygningerne Vindingholmvej 8 samt forsamlingshuset Sognevej 1.

8.Bestyrelsen kan bemyndige andre medlemmer til at udføre arbejde for foreningen.

9.Bortsalg og belåning af foreningens ejendomme kræver en generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 9     Økonomi

1.Kasserer har ansvaret for regnskabet og påser sammen med den øvrige bestyrelse, at foreningens midler anbringes i bank eller sparekasse under foreningens navn.

2.Udtræk af et større beløb kræver underskrift af formand og kasserer. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

3.Regnskabet følger kalenderåret

4.Regnskabet fremlægges i revideret form på generalforsamlingen.

5.Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift efter formålsparagraffen

§10                Opløsning

1.   Foreningen kan ophæves, hvis mere end ¾ af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 30 dages mellemrum stemmer herfor.

Sidste generalforsamling afgør, hvortil foreningens midler skal anvendes – dog skal formålet være af almennyttig karakter for Kousted sogn.